معرفی رشته های کارشناسی

تعداد بازدید:۱۸۳
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگی
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
  • مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی