اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

تعداد بازدید:۲۵۰

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال 1399

مقطع

نیمسال ورود

انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی و کارشناسی

دوم ۹۷-۹۸ و ماقبل

۹۹/۱۱/۱۶,۱۵

۹۹/۱۱/۲۵

کاردانی

۹۸-۹۹-۱

۹۹/۱۱/۱۸,۱۷

۹۹/۱۱/۲۶

کارشناسی

۹۸-۹۹-۱

۹۹/۱۱/۱۹

۹۹/۱۱/۲۷

کاردانی و کارشناسی

۹۸-۹۹-۲

۹۹/۱۱/۲۱,۲۰

۹۹/۱۱/۲۸

کاردانی و کارشناسی

۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱

۹۹/۱۱/۲۴,۲۳

۹۹/۱۱/۲۹