مدیران گروه

تعداد بازدید:۲۷۱
گروه فناوری و اطلاعات مهندس علی عظیمی
گروه طراحی لباس آقای صفاپور
گروه امور فرهنگی سرکار خانم بخارایی
گروه تربیت مربی پیش دبستانی آقای صفاپور
گروه کسب و کار اینترنتی سرکار خانم اجاقی
گروه روابط عمومی سرکار خانم بخارایی