دفتر کارآفرینی

تعداد بازدید:۲۵۲

اهداف دفتر کارآفرینی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران سه:

۱- ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقائی شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی ، کارآفرینان ، و نقش آنان در رونق اقتصادی ،و رفاه

۲- ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی 

۳- گسترش تحقیقات  تفصیلی در خصوص کارآفرینان ، پروژه های کارآفرینی ، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط 

کلید واژه ها: کارآفرینی پژوهش پروژه